Regulamin wpłat obowiązujący w UEF Wojciechowski

 • Należy uzyskać od UEF potwierdzenie zakwalifikowania do programu.
 • Nie później, niż trzy miesiące przed rozpoczęciem programu wnieść zaliczkę w wysokości min. 400 zł (dotyczy programów autokarowych)
 • W przypadku programów samolotowych wpłacić zaliczkę w podanym przez kierownika programu terminie i wysokości
 • Minimum dwa miesiące przed rozpoczęciem programu wnieść pozostałą kwotę.
 • Brak na koncie UEF wpłaty uzupełniającej, na dwa miesiące przed rozpoczęciem programu oraz brak zgłoszenia osoby zastępczej spoza zgłoszonej wcześniej listy, oznacza rezygnację z udziału w programie i utratę wniesionej zaliczki.
 • By unieważnić rezerwację należy co najmniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem programu pisemnie powiadomić UEF o rezygnacji (nie dotyczy programów samolotowych)

W przypadku rezygnacji z udziału w wyjeździe bez zgłoszenia osoby zastępującej spoza listy uczestników:

 1. później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem programu uczestnik traci całą zaliczkę i 20% ceny programu;
 2. krótszym niż na sześć tygodni przed rozpoczęciem programu uczestnik traci 60% ceny programu;
 3. krótszym niż na miesiąc przed rozpoczęciem programu uczestnik traci 80% ceny programu;
 4. w przypadku braku pisemnego potwierdzenia o rezygnacji z wyjazdu lub rezygnacji na dwa tygodnie i krócej przed wyjazdem, przepada cała kwota;
 5. w przypadku rezygnacji w ostatniej chwili z powodu wypadku losowego (ciężka choroba, potwierdzona dokumentami med., złamanie kończyn, śmierć osoby najbliższej), bez zgłoszenia osoby zastępczej spoza listy uczestników, uczestnik ma prawo 50% ceny programu przenieść na program w innym terminie.

Zobowiązanie Organizatora Grupy

Organizator Grupy zobowiązuje się do:

 • Zorganizowania grupy uczestników programu.
 • Wystawienia „Zlecenia na zorganizowanie programu”.
 • Przesłanie do UEF  listy uczestników, która zawiera : nazwisko, imię uczestnika, nazwę programu, adres zamieszkania uczestnika (ulica numer, miasto, kod, województwo), telefon kontaktowy, PESEL.
 • Zapoznania uczestników z programem i „Regulaminem wpłat obowiązującym w UEF” i podpisanie regulaminu przez uczestników.
 • Zatwierdzenia programu i jego ceny po otrzymaniu go od kierownika programu.
 • Dopilnowania terminowych wpłat przez uczestników.
 • Przekazywania informacji grupie od kierownika programu.

Po spełnieniu zobowiązań Organizatora, kierownik grupy wystąpi do władz UEF z wnioskiem o zwolnienie Organizatora z opłaty za udział w programie.